Mời thầu gói thầu Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2019, giai đoạn 2019-2021
Đăng ngày 17-04-2019 10:13

Bên mời thầu: Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Ngũ Hành Sơn.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Tên gói thầu: Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2019, giai đoạn 2019-2021.

Tên dự toán mua sắm: Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2019, giai đoạn 2019-2021.

Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung cho quận.

Phương thức: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 36.

Nội dung chính gói thầu: Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi. Chọn nhà thầu trong nước.

Hình thực nhận HSDT: Đấu thầu không qua mạng.

Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ ngày 12-4-2019 đến 8 giờ 30 ngày 6-5-2019.

Địa điểm:  Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Ngũ Hành Sơn, đường Chu Cẩm Phong, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Giá bán: 1.500.000 VNĐ.

Thời gian mở thầu: Lúc 8 giờ 30 ngày 6-5-2019.

Hình thức bảo đảm: Thư bảo đảm hoặc đặt cọc bằng séc.

Số tiền bảo đảm: 350.000.000 VNĐ.

Số tiền bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn.