Mời thầu gói thầu Xây lắp hệ thống điện chiếu sáng
Đăng ngày 25-04-2019 09:22

Tên bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng.

Dự án: HTKT Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Tất Thành nối dài (giai đoạn 1).

Tên gói thầu: Xây lắp hệ thống điện chiếu sáng.

Giá gói thầu: 1.835.807.000 đồng (một tỷ, tám trăm  ba mươi lăm triệu, tám trăm lẻ bày ngàn đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian triển khai thi công 75 ngày và thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến hợp đồng 150 ngày.
Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Thời gian bán HSMT: Từ 16 giờ 15 ngày 26-4-2019 đến trước 9 giờ 30 ngày 7-5-2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: 1 Thanh Long, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Bảo đảm dự thầu: 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc bằng séc.

Địa điểm nhận HSMT: 1 Thanh Long, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 ngày 7-5-2019.

Hồ sơ mời thầu sẽ được mở công khai: Lúc 9 giờ 30 ngày 7-5-2019 tại số 1 Thanh Long, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 

Các tin khác