Mời thầu gói thầu Thuê dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Trung tâm Hành chính (TTHC) quận và Ban Làng nghề đá Non Nước quận năm 2019 và các năm tiếp theo
Đăng ngày 16-05-2019 16:10

Bên mời thầu: Văn phòng HĐND và UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

1- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Trung tâm Hành chính (TTHC) quận là Ban Làng nghề đá Non Nước quận năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn.

- Giá gói thầu: Tối đa không quá 1.425.600.000 đồng/ 1 năm.

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ tại TTHC quận và Ban Làng nghề đá Non Nước, bao gồm 2 vị trí tại TTHC quận và 10 vị trí tại Ban Làng nghề đá Non Nước. Yêu cầu các vị trí bảo vệ phải bảo đảm đã qua tập huấn và sử dụng được các công cụ hỗ trợ để nhằm bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực này.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

2- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí quận năm 2019 và các năm tiếp theo.

3- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

4- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

5- Thời gian phát hành HSMT: Từ 15 giờ ngày 10-5-2019 đến trước 15 giờ ngày 12-5-2019.

6- Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng HĐND và UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn,TP.Đà Nẵng. Số điện thoại; 0236.3961036.

7- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng y).

8- Giá bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng y).

9- Thời gian đóng thầu: 8 giờ ngày 20-5-2019.

10- Thời điểm mở thầu: 9 giờ ngày 20-5-2019.