Mời thầu gói thầu 3: Mua sắm máy scan, máy chiếu và màn hình chiếu
Đăng ngày 17-07-2019 05:56

Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Thanh Khê thông báo mời thầu thông tin cụ thể.

Bên mời thầu: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Thanh Khê.

Gói thầu:

+ Gói 3: Mua sắm máy scan, máy chiếu và màn hình chiếu.

Nguồn vốn: Ngân sách quận Thanh Khê năm 2019.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Theo thông báo mời thầu số 20190709045-00 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Mọi chi tiết liên hệ tại trang chủ của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: http://muasamcong.mpi.gov.vn hoặc điện thoại: 00236.3714324.