Phê duyệt đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất
Đăng ngày 28-04-2020 07:45

1.Tên tài sản: Khu đất có ký hiệu A2-1 Khu dân cư Làng cá Nại Hiên Đông.

2. Địa điểm: Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

3. Đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản : Theo Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016.

5. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Thù lao dịch vụ đấu giá: 

- Trường hợp đấu giá thành trọn gói là: 17.000.000đ (Mười bảy triệu đồng). 

- Trường hợp đấu giá không thành là: 3.150.000đồng (Bằng chữ: Ba triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng).

(Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT)

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thanh toán phí và chi phí đấu giá cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng sau khi đối chiếu, xác nhận nợ và nhận đầy đủ các hóa đơn, chứng từ hợp lệ do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng cung cấp, sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá.

7. Tiến độ thực hiện: Thời gian tổ chức đấu giá không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày bắt đầu đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT