Sở Giáo dục và Đào tạo mời thầu : Dự án Trường THPT Phan Châu Trinh

    + Gói thầu 1 :   Trang thiết bị công nghệ và phòng học ngoại ngữ

     + Gói thầu 2  :  Trang thiết bị phòng học bộ môn vật lý

     + Gói thầu 3  :   Trang thiết bị phòng học bộ môn hoá học

     + Gói thầu 4 :   Trang thiết bị phòng học bộ môn sinh học

     + Gói thầu 5 :   Trang thiết bị phòng hàng mộc

     + Gói thầu 6 :   Trang thiết bị âm thanh

    -  Hình thức đấu thầu :  Rộng rãi trong nước

   - Thời gian bán HSMT: Từ 7 giờ 30 ngày 28-7-2015 đến trước lúc 8 giờ 50 ngày   07-8-2015

 - Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (tầng 21,Trung tâm Hành chính 24 Trần Phú, quận Hải Châu,TP.Đà Nẵng)
 - Điện thoại: 0511.3945654, Fax: 0511.3821066
 - Thời điểm đóng thầu: 8 giờ ngày 07-8-2015
 
 - Bảo đảm dự thầu:
 + Gói thầu 1   : 35.000.000đồng   (Ba mươi lăm triệu đồng)
 + Gói thầu 2   : 25.000.000đồng   (Hai mươi lăm triệu đồng)
 + Gói thầu 3   :   20.000.000đồng (Hai mươi triệu đồng)
 + Gói thầu 4 : 30.000.000đồng   (Ba mươi triệu đồng)
 + Gói thầu 5 : 50.000.000đồng   (Năm mươi triệu đồng)
 + Gói thầu 6 : 5.000.000đồng      (Năm triệu đồng)
     Hình thức : Bảo lành của ngân hàng
 
  HSDT sẽ được mở công khai: Vào lúc 9 giờ ngày 07-8-2015, tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng địa chỉ: tầng 21, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng 24 Trần Phú, quận Hải Châu,TP.Đà Nẵng
 
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác