Ban Quản lý Dự án xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu

Công trình: Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng

Địa điểm: phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng

Gói thầu: Thiết bị rèm, màn, sáo cuốn tay

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 7 giờ 30 ngày 2-12-2013 đến 8 giờ 45 ngày 17-12-2013 tại Văn phòng Ban Quản lý Dự án xây dựng thành phố Đà Nẵng, số 01 Thanh Long, TP. Đà Nẵng

Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ dự thầu: Từ 8 giờ 30 đến 8 giờ 45 ngày 17-12-2013 tại Văn phòng Ban Quản lý Dự án xây dựng thành phố Đà Nẵng, số 01 Thanh Long, TP. Đà Nẵng

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 45 ngày 17-12-2013

Thời điểm mở hồ sơ dự thầu: 10 giờ ngày 17-12-2013

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Giá trị gói thầu: Tối đa không quá 11.368.173.000 đồng (Mười một tỷ, ba trăm sáu mươi tám triệu, một trăm bảy mươi ba ngàn đồng)

Giá trị bảo đảm dự thầu: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng)

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0511.3817121

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác