Ban QLDA Giao thông nông thôn Đà Nẵng tổ chức đấu thầu :

Gói thầu Xây lắp công trình sữa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường các đoạn KmO-KmO + 135;  Km5+ 100 - Km5+920 ; Km6+130 - Km6+430;  Km8+916-Km9+600; Km10+100-Km10+350;  Km10+470-Km11+040;  Km16+455-Km16+755 (trái tyuến); Km19+780-Km20+052(phải tuyến); Km21+020-Km21+300 (phải tuyến); Km21+880-Km22+150, quốc lộ14B, thành phố Đà Nẵng

   Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin, mua HSMT tại BQL Giao thông Nông thôn

    Địa chỉ: 171 An Dương Vương, TP. Đà Nẵng

    Thời gian bán hồ sơ : Từ 7giờ 30 ngày 04-12- 2015 đến 7giờ 50 ngày 14-12-2015

    Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự thầu : Trước 7giờ 50 ngày 14-12-2015 tại Văn phòng BanQLDA Giao thông Nông thôn Đà Nẵng

     Thời gian đóng thầu : Lúc  7giờ 50 ngày 14-12-2015

     Thời gian mở thầu   : Lúc 8 giờ ngày 14-12-2015

     Giá bán hồ sơ mời thầu : 2000.000 đồng/bộ (hai triệu đồng/1bộ)

     Thờii gian thực hiện hợp đồng : 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

      Bảo đảm dự thầu : 194.000.000 đổng ( Một trăm chín mươi bốn triệu đồng chẵn )

    Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia đấu thầu.