Nhà khách UBND thành phố mời các đơn vị tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu:

Tên gói thầu : Mua và cài đặt phần mềm quản lý phục vụ hoạt động của Nhà khách với các nội dung:

  Hình thức lựa chọn nhà thầu     :  Chào hàng cạnh tranh

  Phương thức lựa chọn nhà thầu :  Một giai đoạn, một túi hồ sơ

  Thời gian thực hiện hợp đồng   :  20 ngày

  Bảo đảm dự thầu                       :  3000.000 đồng

   Thời gian phát hành HSYC      :  Từ 8giờ, ngày 30 tháng 11 năm 2015 đến trước 8g 15, ngày 04 tháng 12 năm 2015

    Địa điểm phát hành HSYC : Số 14 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng , Điện thoại số 0511. 3821032