Ban Quản lý Dự án quản lý thiên tai WB5 (VN-Haz) TP Đà Nẵng thông báo mời thầu

- Tên bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án quản lý thiên tai WB5 (VN-Haz) thành phố Đà Nẵng

- Tên dự án: Dự án quản lý thiên tai WB5 (VN-Haz)

- Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hồ Trung, TP. Đà Nẵng

- Tên gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Đà Nẵng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Thời gian bán hồ sơ dự thầu: từ 8 giờ 30 ngày 13-3-2014 đến trước 8 giờ 30 ngày 28-3-2014 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm: Phòng Quản lý đầu tư xây dựng công trình-Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3817435. Fax: 0511.3837146

- Giá bán hồ sơ: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Từ ngày 13-3-2014 đến trước ngày 28-3-2014

- Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: trước 9 giờ ngày 28-3-2014

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 28-3-2014

- Thời điểm mở thầu: 9 giờ 10 ngày 28-3-2014

- Địa điểm đóng và mở thầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, TP. Đà Nẵng

Ban Quản lý Dự án quản lý thiên tai WB5 (VN-Haz) kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.