Thắng cảnh và di tích

  • Nghĩa trũng Phước Ninh
  • Hòn Bằng Than
  • Di tích địa đạo Kỳ Anh thời chống mỹ
  • Di tích chiến thắng đồn Thu Bồn (18-8-1949)
  • Di tích khu căn cứ Phước Trà (1973-1975)
  • Một số chứng tích về tội ác của địch trong cuộc chiến tranh xâm lược (1954-1975)
  • Hòn Kẽm
  • Tháp Bằng An
  • Di tích chiến công của 7 dũng sĩ Điện Ngọc (26-4-1962)
  • Cù Lao Chàm