Tập trung chỉ đạo ưu tiên cho tăng trưởng

UBND thành phố ban hành công văn số 5085/UBND-TH ngày 20-9-2023 giao các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023, kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử