Chương trình số 37-CTr/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy

Chương trình số 37-CTr/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Chuyên đề “Tập trung đầu tư phát triển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông phù hợp với xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh”, cụ thể như sau:

  

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT