Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ
Đăng ngày 23-04-2019 09:53

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tiếp cận xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0. cụ thể như sau:

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16-4-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tiếp cận xu hướng Cách mạng Công nghiệp 4.0, nhằm cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ, giải pháp, xác định lộ trình, phân công trách nhiệm các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả.

Đồng thời, tạo sự thống nhất của các cấp, các ngành trong việc quán triệt và tổ chức chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được phân công; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, nội dung kế hoạch bao gồm các nhiệm vụ chính: phát triển hạ tầng viễn thông tốc độ cao, liên vùng, bảo đảm kết nối cho nền kinh tế số, gắn với vận hành Chính quyền điện tư, xây dựng Thành phố thông minh; phát triển hạ tầng CNTT đồng bộ, hiện đại, đảm bảo nền tảng lưu trữ, xử lý cho vận hành Chính quyền điện tử, triển khai xây dựng Thành phố thông minh; phát triển hạ tầng dữ liệu đảm bảo khả năng tích hợp, chia sẻ dùng chung, phân tích dữ liệu lớn và hình thành dữ liệu mở phục vụ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển hạ tầng truyền thông, đổi mới công nghệ theo xu hướng hội tụ; phát triển hạ tầng các khu CNTT phục vụ phát triển công nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển, khai thác, sử dụng hiệu quả hạ tầng CNTT-Truyền thông.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực, đấu mối, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện kế hoạch; tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND thành phố. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TU và kế hoạch triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động trong xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triền hạ tầng CNTT-Truyền thông trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sờ Tài chính có nhiệm vụ xem xét tổng hợp dự toán kinh phí đề xuất từ các cơ quan, trình UBND thành phố phê duyệt, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn dề phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan phản hồi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT