Nhóm nhiệm vụ, giải pháp tạo nền tảng cho chuyển đổi số
Đăng ngày 08-11-2021 10:23, Lượt xem: 565

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp tạo nền tảng cho chuyển đổi số theo Quyết định số 2870/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cụ thể như sau:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT