Tập trung triển khai đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2022
Đăng ngày 14-02-2022 09:14, Lượt xem: 118

Văn phòng UBND thành phố vừa ban hành thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn về triển khai đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2022, cụ thể:

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022; kế hoạch triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin toàn thành phố năm 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin và báo cáo UBND thành phố kết quả triển khai danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2021; triển khai lấy ý kiến các cơ quan, địa phương về thực hiện các tiểu dự án chuyển đổi số (theo đề án và kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025)...

Sở Nội vụ nghiên cứu, bổ sung việc thực hiện các nội dung về chuyển đổi số vào bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố. Các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã hoàn thành kế hoạch chi tiết chuyển đổi số ngành, địa phương giai đoạn 2021-2025 trước ngày 30-1-2022; phát động thi đua chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức thi đua chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030...

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT