Các chỉ tiêu thành cấu thành chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” tại Đà Nẵng năm 2013-2018
Đăng ngày 05-12-2020 09:49

 

Chỉ tiêu

ĐVT

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

1. Việc thành phố ưu ái cho các tổng công ty, tập đoàn của Nhà nước gây khó khăn cho DN bạn (Tỷ lệ “Đồng ý” hoặc “Hoàn toàn đồng ý”)

%

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

2. DNNN thuận lợi hơn trong tiếp cận đất đai (% Đồng ý)

%

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

3. DNNN thuận lợi hơn trong tiếp cận các khoản vay(% Đồng ý)

%

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

4. DNNN thuận lợi hơn trong cấp phép khai thác khoáng sản (% Đồng ý)

%

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1. DNNN thuận lợi hơn trong việc thực hiện các TTHC (% Đồng ý)

%

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1. DNNN thuận lợi hơn trong việc có được các hợp đồng từ CQNN (% Đồng ý)

%

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

7. DN FDI được ưu tiên giải quyết các khó khăn hơn DN dân doanh (% Đồng ý)

%

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

8. Thành phố ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài hơn là phát triển khu vực tư nhân (Tỷ lệ “Đồng ý” hoặc “Hoàn toàn đồng ý”)

%

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

9. DN FDI thuận lợi hơn trong tiếp cận đất đai (% Đồng ý)

%

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

10. Miễn giảm thuế TNDN là đăc quyền dành cho các DN FDI (Tỷ lệ “Đồng ý”)

%

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

11. DN FDI thuận lợi hơn trong thực hiện các TTHC (% Đồng ý)

%

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

12. Hoạt động của các DN FDI nhận được nhiều quan tâm hỗ trợ hơn từ thành phố (Tỷ lệ “Đồng ý”)

%

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

13. Nguồn lực kinh doanh (hợp đồng, đất đai...) chủ yếu rơi vào DN thân quen CBCQ

%

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

14. Ưu đãi với các công ty lớn (nhà nước và tư nhân) là trở ngại cho hoạt động kinh doanh của bản thân DN (Tỷ lệ “Đồng ý”)

%

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Điểm Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng”

-

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT