Đặc điểm của các doanh nghiệp Đà Nẵng được khảo sát PCI 2019
Đăng ngày 15-12-2020 09:52

PCI 2019 đã tiến hành khảo sát và thu về được 219 phiếu phản hồi của các DN dân doanh hiện đang hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, có 2,74% DN được khảo sát thành lập trước năm 2000; 35,16% thành lập trong giai đoạn 2000 - 2010 và 61,64% DN thành lập trong giai đoạn 2010 - 2019[1].

Cơ cấu mẫu khảo sát cũng phản ảnh khá đồng nhất với cơ cấu doanh nghiệp theo loại hình và ngành, nghề đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

- Về loại hình, doanh nghiệp thuộc loại hình Doanh nghiệp tư nhân chiếm 7,31%; loại hình Công ty TNHH (một hoặc nhiều thành viên) chiếm 72,60%; loại hình Công ty cổ phần chiếm 16,89% và loại hình Khác chiếm 3,20%.

- Về lĩnh vực hoạt động, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ - thương mại chiếm 74,77%, xây dựng là 17,29% và lĩnh vực công nghiệp/chế tạo là 6,07%. Tiếp theo là lĩnh vực Nông nghiệp/Lâm nghiệp/Thủy sản chiếm 1,4% và cuối cùng là lĩnh vực khai khoáng chiếm 0,47%.

Biểu đồ 1. Cơ cấu doanh nghiệp phân theo loại hình và ngành nghề kinh doanh chính


(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát
PCI 2019)

Biểu đồ 2. Tỷ lệ doanh nghiệp phân theo quy mô vốn đầu tư tháng 6/2019

Cơ cấu mẫu khảo sát phân theo quy mô vốn đầu tư và lao động cũng được phân bố ở nhiều mức quy mô khác nhau:

- Tỷ lệ DN được khảo sát theo quy mô vốn đầu tư được tập trung nhiều nhất vào nhóm từ 1 đến dưới 5 tỷ, chiếm 38,36%. Tiếp theo là các mức ở quy mô vốn từ 0,5 đến dưới 1 tỷ và từ 5 đến dưới 10 tỷ, chiếm lần lượt 18,26% và 15,98%. Các mức vốn đầu tư dưới 5 tỷ và từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ chiếm tỷ lệ tương đương với cùng 10,05%. Mức vốn ở quy mô lớn hơn từ 50 đến dưới 200 tỷ và từ 200 tỷ đến dưới 500 tỷ chỉ chiếm tỷ lệ lần lượt là 1,83% và 1,37%.

Biểu đồ 3. Tỷ lệ doanh nghiệp phân theo quy mô lao động tháng 6/2019


(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát PCI 2019)

- Tỷ lệ DN được khảo sát theo quy mô lao động được tập trung nhiều nhất vào nhóm từ 10 đến 49 lao động, chiếm 40,18%. Tiếp theo là các mức ở quy mô lao động thấp hơn từ 5 đến 9 lao động và ít hơn 5 lao động, chiếm lần lượt 24,20% và 19,63%. Các mức quy mô từ 50 đến 199 lao động và từ 200 đến 299 lao động chiếm tỷ lệ lần lượt là 7,76% và 4,57%. Mức lao động ở quy mô lớn hơn từ 300 đến 499 lao động và từ 500 đến 1.000 lao động chỉ chiếm tỷ lệ 0,91%.

Bảng 1. Kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Đà Nẵng được VCCI khảo sát hằng năm

Năm

Tỷ lệ DN báo lãi

Tỷ lệ DN báo lỗ

Tỷ lệ DN dự kiến sẽ mở rộng quy mô kinh doanh

2011

75,6

15,1

52,1

2012

64,1

17,0

33,4

2013

70,5

14,9

31,7

2014

54,8

34,4

46,9

2015

56,9

26,7

50,0

2016

55,3

31,5

52,1

2017

44,2

30,5

51,8

2018

55,2

32,3

47,4

2019

53,88

26,03

49,77

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát PCI 2011-2019)

Trong năm 2019, khảo sát PCI cho thấy tỷ lệ DN cho biết đang có kế hoạch sẽ mở rộng quy mô kinh doanh là 49,77%, tỷ lệ này đã tăng trở lại so với con số 47,4% của năm trước. Tuy nhiên, đây là kết quả khảo sát trong thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19, nên cũng chưa phải là tín hiệu khả quan.

Cũng tương tự, vì triển khai khảo sát năm 2019 nên kết quả hoạt động kinh doanh còn khả quan, tỷ lệ DN báo lãi tăng gần như vẫn duy trì, mặc dù có thấp hơn chút ít so với năm 2018, 53,88% so với 55,2%. Đồng thời, tỷ lệ DN báo lỗ cũng giảm từ 32,3% xuống còn 26,03%. Như vậy, kết quả hoạt động kinh doanh của đa số DN trong năm 2019 có phần khả quan hơn năm 2018.


[1] Trong đó có 29 DN mới được thành lập trong 2 năm 2018 và 2019, chiếm 13,24%.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT