Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi phân theo nhóm tuổi
Đăng ngày 30-09-2021 09:23

Năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi là 9,41%. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi 15-24 là 20,47%; tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi 25-49 là 8,2%; tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi 50+ là 5,37%.

Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi phân theo nhóm tuổi
(ĐVT: %)
  Tổng số Phân theo nhóm tuổi
15-24 25-49 50+
2010 6,49 20,08 4,16 3,11
2011 4,67 14,07 3,05 3,21
2012 5,30 17,19 3,40 3,16
2013 3,84 13,01 2,54 0,71
2014 3,76 11,37 2,56 1,46
2015 4,70 15,25 2,90 1,45
2016 4,50 14,95 2,78 1,53
2017 3,96 11,21 2,95 0,81
2018 4,32 11,17 2,49 1,47
2019 3,55 10,10 2,62 1,07
Sơ bộ 2020 9,41 20,47 8,2 5,37
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT