Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 18-02-2019 của Thành ủy về phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 28 tháng 02 năm 2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định số 688/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 18-02-2019 của Thành ủy về phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 Việc ban hành Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả và đạt các mục tiêu đề ra theo Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 18-02-2019 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác