Định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng theo hướng bền vững, hài hòa với thiên nhiên và môi trường
Đăng ngày 26-05-2020 10:30

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình số 38-CTr/TU ngày 31-1-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Chuyên đề “Tập trung phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến du lịch, dịch vụ hàng đầu, tầm khu vực, thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế”.

Kế hoạch gồm các nhiệm vụ chính như: đổi mới, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng theo hướng bền vững, hài hòa với thiên nhiên và môi trường, cân đối quỹ đất và địa điểm cho phát triển du lịch với các ngành kỉnh tế khác; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển du lịch phù hợp định hướng của Nghị quyết số 43-NQ/TW và tiềm năng, thế mạnh của thành phố, khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch của Đà Nẵng và tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh liên kết trên cơ sở khai thác và phát huy các tiềm năng, thế mạnh hạt nhân của thành phố Đà Nẵng và lợi thế vùng; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, đăng cai tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế và khu vực, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế; xây dựng môi trường du lịch và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong ngành du lịch, doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và chất lượng dịch vụ, phục vụ; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch, triển khai hiệu quả các hoạt động phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước về du lịch.

UBND thành phố giao Sở Du lịch theo dõi, đôn đốc việc quán triệt và tổ chức thực hiện nội dung Chương trình số 38-CTr/TU và Kế hoạch thực hiện của UBND thành phố; định kỳ hàng năm báo cáo UBND thành phố về tình hình thực hiện để trình Ban Cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố việc tổ chức sơ kết sau 3 năm triển khai thực hiện và tổng kết định kỳ 5 năm một lần.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại kế hoạch có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công; định kỳ báo cáo UBND thành phố tiến độ thực hiện hàng năm. Trên cơ sở nội dung kế hoạch đã được phê duyệt, các cơ quan được phân công chủ trì xây dựng các nội dung hoạt động hàng năm, đề xuất dự toán kinh phí đảm bảo triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện theo đúng quy định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác