Bộ Xây dựng thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Đăng ngày 26-08-2020 17:45, Lượt xem: 5282

Ngày 26-8, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị trực tuyến thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với 3 điểm cầu: Bộ Xây dựng (tại Hà Nội); thành phố Đà Nẵng; đơn vị tư vấn Liên danh Công ty Sakae Corporate và Công ty Surbana Jurong (tại Singapore). Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì hội nghị. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Đồ án đủ điều kiện tổ chức thẩm định

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 4-12-2013. Sau gần 5 năm thực hiện, đến nay, thành phố Đà Nẵng đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên các mặt kinh tế - xã hội với tốc độ đô thị hóa nhanh, bộ mặt đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, quá trình triển khai quy hoạch cũng phát sinh những vấn đề mang tính tổng thể, có tác động lớn đến sự phát triển của đô thị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng

Sự ra đời của Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định QĐ 393/QĐ-TTg ngày 18-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến định hướng Quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Để giải quyết những vấn đề nêu trên, UBND thành phố Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Công văn số 680/TTg- CN ngày 17-5-2018 và phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 1-2-2019, nhằm hướng đến mục tiêu “xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á”, khắc phục các tồn tại của quá trình phát triển đô thị.

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt, UBND thành phố Đà Nẵng đã tiến hành lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch trình Bộ Xây dựng thẩm định. Trong quá trình nghiên cứu Đồ án, UBND thành phố đã tổ chức 3 hội thảo quốc tế: Hội thảo đóng góp ý tưởng cho Đồ án Quy hoạch chung; Hội thảo phương án quy hoạch cảng biển; Hội thảo phản biện đồ án Quy hoạch chung ngày, nhằm lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia. Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư với 871 phiếu, tổng hợp thành 8 nhóm vấn đề, 62 nội dung; lấy ý kiến 10 doanh nghiệp, với 45 nội dung góp ý; ý kiến sở, ban, ngành, với 14 nhóm vấn đề, 80 nội dung góp ý. Ngoài ra còn có ý kiến của 77 đơn vị, các Hội, Hiệp hội, các trường Đại học, tổ chức và cá nhân chuyên gia.

Hồ sơ Đồ án được công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố, trang thông tin điện tử Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng, UBND các quận, huyện, các cơ quan truyền thông của thành phố; qua đó nhận về 16 phiếu góp ý của công dân, tổng hợp 6 nhóm vấn đề, 58 nội dung góp ý; 16 văn bản góp ý của các cơ quan, tổ chức. Đồ án được báo cáo định kỳ Thường trực Thành ủy 12 lần và các báo cáo đột xuất khác; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy hai lần; báo cáo Hội nghị Thành ủy một lần. Đồ án đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 297/NQ- HĐND ngày 22-5-2020.

Về phía các bộ, ngành, Đồ án đã nhận được 12 ý kiến góp ý của các bộ và Hội nghề nghiệp. Bộ Xây dựng đã tổ chức đi thực địa và làm việc với UBND thành phố, đồng thời có văn bản góp ý cho Đồ án. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã chỉ đạo đơn vị tư nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh Đồ án quy hoạch và giải trình ý kiến góp ý của các bộ, Hội nghề nghiệp.

Theo đánh của Bộ Xây dựng, việc lấy ý kiến về nội dung quy hoạch của các tổ chức, cá nhân và các cơ quan quản lý tại địa phương tuân thủ đúng quy định. Hồ sơ trình thẩm định của Đồ án quy hoạch cơ bản phù hợp với các quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật số 35 sửa đổi 37 Luật liên quan đến quy hoạch, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7-4-2010 của Chính phủ và Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29-6-2016 của Bộ Xây dựng, đủ điều kiện trình để tổ chức hội nghị thẩm định trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Bổ sung, hoàn thiện Đồ án theo các quy chuẩn quốc gia mới nhất

Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đánh giá, quá trình thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đã được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ngay từ những bước đầu, qua đó, đã hoàn thành đồ án trong thời gian kỷ lục. Đến thời điểm hiện tại, thành phần hồ sơ và thủ tục trình tự lập quy hoạch chung điều chỉnh cơ bản thực hiện đúng quy định pháp luật. Đồ án đã được nghiên cứu, thể hiện, xây dựng một cách công phu, kỹ càng, có căn cứ khoa học và thực tiễn, tiếp thu được một số kinh nghiệm chọn lọc quốc tế về phát triển đô thị.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Đồ án đã cơ bản bám sát định hướng lãnh đạo của các cấp có thẩm quyền, các quy hoạch ngành, chiến lược phát triển kinh tế biển, phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch kinh tế chuyên ngành, kể cả quy hoạch về sử dụng đất; đồng thời, tuân thủ các quy định của pháp luật và hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam; cơ bản đánh giá được kết quả thực hiện quy hoạch chung theo Quyết định số 2357/QĐ-TTg. Bên cạnh đó, đồ án cũng đã bám sát các nhiệm vụ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định số 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt, đã tiếp thu rất nhiều các ý kiến đóng góp, tham gia của các bộ, ngành, các Hội nghề nghiệp, các chuyên gia và ý kiến cộng đồng.

Qua thẩm định đồ án, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cập nhật đầy đủ các căn cứ pháp lý, và thể hiện rõ mức độ đáp ứng các căn cứ này trong Đồ án; đồng thời, các chỉ tiêu quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất phải được cập nhật theo các quy chuẩn quốc gia mới được ban hành như quy chuẩn về hạ tầng kỹ thuật, giao thông, y tế, giáo dục, nhà ở, nhà ở xã hội, công trình công cộng, công viên, cây xanh…, trong đó lưu ý, một số chỉ tiêu phải đạt được mức độ cao nhất.

Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh, các phương án kịch bản phát triển kinh tế - xã hội của Đồ án phải tuân thủ đúng định hướng theo Nghị quyết số 43-NQ/TW về quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, một số chỉ tiêu về tăng trưởng như tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu và tốc độ tăng trưởng các ngành. Đối với một số nội dung như dự báo phát triển dân số, chỉ tiêu hạ tầng, chỉ tiêu đất đô thị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, không nên khống chế, mà nên linh hoạt hơn, mở rộng hơn các mức dự báo, chỉ tiêu nhằm đáp ứng thực tiễn phát triển lâu dài.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cũng yêu cầu làm rõ hơn các căn cứ cụ thể, các cơ sở tính toán về tổ chức không gian đô thị, nhất là nghiên cứu kỹ các quy định về chiều cao cụ thể của công trình, nhằm tránh xảy ra tình trạng quy định bị bó cứng, không đáp ứng được nhu cầu phát triển của đô thị. Đồng thời, cần làm rõ thêm về bản sắc Đà Nẵng trong định hướng thiết kế đô thị; về mức độ đáp ứng bảo đảm quốc phòng – an ninh, kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng – an ninh, tiêu biểu như trong định hướng khai thác bán đảo Sơn Trà.

Đánh giá cao Đà Nẵng khi đã tính đến yếu tố đồng bộ giữa quy hoạch chung về xây dựng và quy hoạch thành phố theo Luật Quy hoạch ngay từ những bước đầu, với cùng một đơn vị tư vấn, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho rằng cần hết sức lưu ý đến sự đồng bộ, thống nhất, tương thích giữa hai loại quy hoạch này. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng, sớm hoàn thiện, bổ sung quy định về quản lý quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cùng với Đồ án.

“Về cơ bản, Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được thực hiện có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Đề nghị cơ quan lập quy hoạch và đơn vị tư vấn sớm lập báo cáo bổ sung về những nội dung được nêu ra tại hội nghị thẩm định để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Bày tỏ cảm ơn các bộ, ban, ngành, đơn vị, tổ chức và các cá nhân, chuyên gia, đặc biệt là Bộ Xây dựng, đã hỗ trợ, đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Đồ án, Bí thư Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, việc Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được xem xét, phê duyệt, sẽ cùng với Quyết định số 393/QĐ-TTg ngày 18-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, và Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, trở thành bộ ba công cụ vô cùng quan trọng của thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, đảm bảo phát triển Đà Nẵng bền vững, lâu dài, xứng tầm với vai trò, vị trí của thành phố theo đúng kỳ vọng của Chính phủ và người dân.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác