[Infographic]: Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Đăng ngày 15-12-2020 15:18

Với chủ đề năm 2021 là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, thành phố Đà Nẵng đề ra 11 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện tốt chủ đề năm, lấy lại đà tăng trưởng cho thành phố, trong đó, đề ra chỉ tiêu tổng sản phẩm xã hội (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 6% so với năm 2020. Cụ thể như sau:

THẾ VINH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT