Chương trình công tác Quý III năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì, tham mưu, đề xuất

Ghi chú

 

Quý III

 

 

 1.  

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022.

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

 

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Đà Nẵng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

 

 1.  

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhất là tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết số 43-NQ/TW

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 7/2021)

 1.  

Báo cáo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 05 năm giai đoạn 2021 - 2025

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 7/2021)

 1.  

Đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 171-KL/TU ngày 23/4/2018 của Thành ủy về các dự án mang tính động lực, trọng điểm.

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 7/2021)

 1.  

Báo cáo danh mục các công trình, dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 7/2021)

 1.  

Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 9/2021)

 1.  

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành ủy và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 9/2021)

 1.  

Báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025

Sở Tài chính

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 7/2021)

 1.  

Báo cáo Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương thành phố Đà Nẵng năm 2020

Sở Tài chính

 

 1.  

Phương án giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn.

Sở Tài nguyên và

 Môi Trường

 

 1.  

Ban hành Chuyên đề về “Tăng cường xử lý các điểm nóng về môi trường” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025”

Sở Tài nguyên và

 Môi Trường

 

 1.  

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn thành phố

Sở Xây dựng

 

 1.  

Triển khai dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch thành phố trên hệ thống GIS (thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh)

Sở Xây dựng

 

 1.  

Phương án Quy hoạch cảnh quan dọc tuyến đường ven sông Cổ Cò và hai bên bờ sông Hàn

Sở Xây dựng

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 7/2021)

 1.  

Quy hoạch phân khu theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sở Xây dựng

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 9/2021)

 1.  

Các giải pháp xử lý các điểm tiềm ẩn TNGT trên địa bàn thành phố, đợt II/2021

Sở Giao thông vận tải

 

 1.  

Ban hành Đề án quản lý, vận hành, bảo dưỡng, kết nối mạng truyền dẫn các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố để phục vụ kết nối, bảo đảm hạ tầng chung cho triển khai Thành phố thông minh, phát triển kinh tế số.

Sở Thông tin và

 Truyền thông

 

 1.  

Quy chế đặt hàng các cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm truyền thông về thành phố Đà Nẵng trên các ấn phẩm báo chí

Sở Thông tin và

 Truyền thông

 

 1.  

Đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sở Du lịch

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 9/2021)

 1.  

Đề án Phát triển sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới đến 2025, tầm nhìn 2035

Sở Công Thương

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 9/2021)

 1.  

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỉ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)

Sở Văn hóa và

 Thể thao

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 8/2021)

 1.  

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997-01/01/2022)

Sở Văn hóa và

 Thể thao

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 8/2021)

 1.  

Chuyên đề phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống; hình thành giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử văn hóa của con người Đà Nẵng

Sở Văn hóa và

 Thể thao

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 9/2021)

 1.  

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu Chương trình thành phố “5 Không - Không có người lang thang xin ăn giai đoạn 2021-2025”.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 1.  

Tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 1.  

Ban hành Kế hoạch và tổ chức các hoạt động nhân Tháng Hành động vì Bình đẳng giới.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 1.  

Xây dựng triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình “Có việc làm” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 1.  

Xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình An toàn - vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 1.  

Xây dựng Đề án “Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2021-2025”

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 1.  

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu Chương trình thành phố 5 Không - Không có hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025”

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 1.  

Xây dựng Kế hoạch bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021-2025

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 1.  

Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 7/2021)

 1.  

Công bố kết quả điều tra đa dạng sinh học rừng thành phố Đà Nẵng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 1.  

Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sở Tư pháp

 

 1.  

Đề án về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, uỷ quyền gắn với trách nhiệm của địa phương trên các lĩnh vực nhất là quản lý đất đai, đô thị, đầu tư, tài chính - ngân sách…phù hợp với thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Sở Nội vụ

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 7/2021)

 1.  

Chiến lược đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 9/2021)

 1.  

Đề án Tổng thể về Ngoại giao Kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025

Sở Ngoại vụ

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 8/2021)

 1.  

Kế hoạch xúc tiến hợp tác song phương giữa Đà Nẵng với các đối tác Nhật Bản giai đoạn 2021-2025

Sở Ngoại vụ

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 8/2021)

 1.  

Hội nghị tổng kết về ký kết hợp tác cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố giai đoạn 2017-2020 với UBND tỉnh Tiền Giang

Ban Quản lý An toàn thực phẩm

 

 1.  

Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận, huyện (DDCI) thành phố Đà Nẵng năm 2020

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng

 

 1.  

Làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước

Thanh tra thành phố/

Sở Tài chính

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 8/2021)

 1.  

Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” giai đoạn 2017-2021

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 9/2021)

 1.  

Làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ về việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến

Văn phòng UBND

thành phố

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 7/2021)

 1.  

Làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn về việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến

Văn phòng UBND

thành phố

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 8/2021)

 1.  

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về chương trình hợp tác, hỗ trợ giữa 02 địa phương

Văn phòng UBND

thành phố

Chương trình số 03-CTr/TU

(Tháng 8/2021)

 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT