Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Đăng ngày 08-06-2022 21:16, Lượt xem: 1788

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 3024/UBND-TH ngày 3-6-2022 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo nội dung kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo sổ 308-TB/TU ngày 25-5-2022.

Theo đó, nghiên cứu điều chỉnh, đảm bảo đồng nhất về nội hàm giữa quan điểm và mục tiêu phát triển thành phố nhằm đảm bảo tính logic của Quy hoạch và phù hợp với các định hướng của Trung ương về phát triển thành phố trong thời gian đến. Bổ sung một số quan điểm đối với các trụ cột phát triển thành phố như: Xây dựng thành phố trở thành Trung tâm tài chính, Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trung tâm tổ chức sự kiện quốc tể... Cân nhắc quan điểm về Trung tâm xuất khẩu hàng hóa với mũi nhọn là chế xuất và nông nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, rà soát, nêu rõ các căn cứ lựa chọn các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố, nhất là cần quan tâm đến chỉ tiêu phát triển dân số, việc phân bổ dân cư, gắn với nghiên cứu, điều chỉnh định hướng phát triển phân khu trên địa bàn thành phố.

Về phạm vi, ranh giới quy hoạch, cần lưu ý đảm bảo nhất quán với các chủ trương trước đây của thành phố. Nghiên cứu, bổ sung, lồng ghép các nội dung về định hướng phát triển văn hóa, giải quyết việc làm, chương trình an sinh xã hội, phòng cháy chữa cháy, một số vấn đề về môi trường... Cập nhật những định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam.

Đồng thời, tính toán kỹ và cân đối nguồn lực triển khai quy hoạch, nhất là giai đoạn từ nay đến năm 2030, đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện. Rà soát, thống nhất về nội dung, số liệu giữa các tài liệu trình cấp có thẩm quyền.

Việc hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tiến độ trình Hội đồng thẩm định của Bộ Kế hoạch Đầu tư trong tháng 6-2022, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố trước khi trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7-2022.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác