Info số liệu thống kê hàng tháng

  • Chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố Đăng ngày 06-05-2020 10:04
  • Hoạt động nông, lâm nghiệp, thủy sản 4 tháng đầu năm 2020 Đăng ngày 06-05-2020 10:04
  • Hoạt động ngân hàng thời điểm cuối tháng 4 năm 2020 trên địa bàn thành phố Đăng ngày 06-05-2020 10:04
  • Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 4 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố Đăng ngày 05-05-2020 10:05
  • Vận tải hành khách và vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy 4 tháng đầu năm 2020 Đăng ngày 02-05-2020 10:03
  • Tai nạn giao thông, cháy nổ 4 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố Đăng ngày 20-04-2020 10:03
  • Tình hình đăng ký kinh doanh tính đến ngày 15-4-2020 trên địa bàn thành phố Đăng ngày 17-04-2020 10:05
  • Tình hình đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố tính đến ngày 15-1-2020 Đăng ngày 05-02-2020 08:26
  • Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 năm 2020 trên địa bàn thành phố Đăng ngày 05-02-2020 08:26
  • Hoạt động ngân hàng thời điểm cuối tháng 1 năm 2020 trên địa bàn thành phố Đăng ngày 05-02-2020 08:25