Số giáo viên và học sinh mầm non
Đăng ngày 15-11-2021 15:30

Năm học 2020-2021, toàn thành phố có 6.093 giáo viên mầm non, trong đó, giáo viên công lập là 1.904 người và giáo viên ngoài công lập là 4.189 người. Số học sinh mầm non là 63.600 học sinh, trong đó có 26.576 học sinh công lập và 37.024 học sinh ngoài công lập.

Số giáo viên và học sinh mầm non
  Năm học
  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020  2020-2021 
Số giáo viên (người)                 5.383                 6.321                 6.297                        5.947                        6.093
Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên                  5.200                  6.291                  6.096                         4.519                        4.966
Công lập                  1.696                  1.923                  1.981                         1.853                        1.904
Ngoài công lập                  3.687                  4.398                  4.316                         4.094                        4.189
Số học sinh (học sinh)               64.380               70.917               71.147                      66.200                      63.600
Phân theo loại hình          
Công lập                23.370                26.812                26.094                       25.239                      26.576
Ngoài công lập                39.010                44.105                45.053                       40.961                      37.024
Phân theo nhóm tuổi          
Nhà trẻ (3 tháng đến 03 tuổi)                17.478                18.397                19.021                       17.505                      14.772
Mẫu giáo (3 tuổi đến 5 tuổi)                46.902                52.520                52.126                       48.695                      48.828
Số học sinh bình quân một lớp học 21,6 24,7 25,0 21,6                        21,00
Số học sinh bình quân một giáo viên 12,0 11,2 11,3 11,1                        10,40
Chỉ số phát triển (Năm trước=100)-%
Giáo viên 104,65 117,43 99,62 94,44                      102,46
Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên 104,82 102,98 96,90 74,13                      109,89
Công lập 98,09 113,38 103,02 93,54                      102,75
Ngoài công lập 107,96 119,28 98,14 94,86                      102,32
Học sinh 106,17 100,15 100,32 93,05                        96,07
Phân theo loại hình          
Công lập 106,38 105,68 97,32 96,72                      105,30
Ngoài công lập 106,04 113,06 102,15 90,92                        90,39
Phân theo nhóm tuổi          
Nhà trẻ (3 tháng đến 03 tuổi) 105,00 105,26 103,39 92,03                        84,39
Mẫu giáo (3 tuổi đến 5 tuổi) 106,61 111,98 99,25 93,42                      100,27
Số học sinh bình quân một lớp học 89,89 113,93 101,54 86,40                        97,22
Số học sinh bình quân một giáo viên 101,46 93,81 100,71 98,23                        93,69
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT