Số giáo viên mầm non phân theo huyện/quận
Đăng ngày 15-11-2021 15:30

Năm học 2020-2021, toàn thành phố có 6.093 giáo viên mầm non. Trong đó: quận Liên Chiểu có 1.140 người, quận Thanh Khê có 867 người, quận Hải Châu có 1.159 người, quận Sơn Trà có 726 người, quận Ngũ Hành Sơn có 534 người, quận Cẩm Lệ có 901 người và huyện Hòa Vang có 766 người.

Số giáo viên mầm non phân theo huyện/quận
(Đơn vị tính: người)
  Năm học: 2019-2020 Năm học: 2020-2021
Tổng số Chia ra Tổng số Chia ra
Công lập Ngoài công lập Công lập Ngoài công lập
TỔNG SỐ 5.947 1.853 4.094 6.093 1.904 4.189
Phân theo đơn vị cấp huyện            
Quận Liên Chiểu 1.118 195 923 1.140 251 889
Quận Thanh Khê 852 231 621 867 227 640
Quận Hải Châu 1.109 392 717 1.159 386 773
Quận Sơn Trà 705 214 491 726 215 511
Quận Ngũ Hành Sơn 503 150 353 534 152 382
Quận Cẩm Lệ 896 205 691 901 210 691
Huyện Hòa Vang 764 466 298 766 463 303
Huyện Hoàng Sa            
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT