Danh thắng Ngũ Hành Sơn ngày nay

  • Núi Thủy Sơn
  • Chùa Tam Thai - Núi Thủy Sơn
  • Chùa Linh Ứng - Núi Thủy Sơn
  • Chùa Tam Tôn - Núi Thủy Sơn
  • Chùa Từ Tâm - Núi Thủy Sơn
  • Vọng Giang Đài và Vọng Hải Đài - Núi Thủy Sơn
  • Động Hóa Nghiêm - Núi Thủy Sơn
  • Động Huyền Không - Núi Thủy Sơn
  • Hang Vân Nguyệt - Núi Thủy Sơn
  • Động Vân Thông - Núi Thủy Sơn