Định hướng phát triển không gian đô thị

  • Phân cấp khu vực quy hoạch và mật độ dân số Đăng ngày 15-11-2021 08:46
  • Khu vực đô thị trung tâm Đăng ngày 14-11-2021 08:47
  • Khu vực dân cư nông thôn Đăng ngày 12-11-2021 08:47
  • Phân vùng chức năng đô thị Đăng ngày 12-11-2021 08:46
  • Phân vùng chức năng Đăng ngày 12-11-2021 08:46
  • Hệ thống cây xanh và mặt nước Đăng ngày 12-11-2021 08:46
  • Cấu trúc đường giao thông Đăng ngày 12-11-2021 08:46
  • Đô thị nén, đô thị thông minh, đô thị sinh thái Đăng ngày 12-11-2021 08:46
  • Cơ sở ý tưởng thực hiện quy hoạch Đăng ngày 12-11-2021 08:46
  • Chiến lược quy hoạch Đăng ngày 12-11-2021 08:46

Toàn văn thuyết minh Đồ án và phụ lục 

+ Thuyết minh

+ Phụ lục kèm theo