Định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng Kinh tế xã hội

  • Quy hoạch hành chính, thương mại và sử dụng hỗn hợp Đăng ngày 08-11-2021 10:30
  • Quy hoạch công nghiệp – công nghệ cao Đăng ngày 08-11-2021 10:30
  • Quy hoạch Logistic Đăng ngày 08-11-2021 10:29
  • Quy hoạch du lịch Đăng ngày 08-11-2021 10:29
  • Quy hoạch nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Đăng ngày 08-11-2021 10:29
  • Giáo dục đào tạo Đăng ngày 08-11-2021 10:28
  • Các cơ sở giáo dục – đào tạo Đăng ngày 08-11-2021 10:28
  • Thể thao và Giải trí Đăng ngày 08-11-2021 10:27
  • Văn hóa, thể dục - thể thao, vui chơi giải trí Đăng ngày 08-11-2021 10:27
  • Nhà ở Đăng ngày 08-11-2021 10:27

Toàn văn thuyết minh Đồ án và phụ lục 

+ Thuyết minh

+ Phụ lục kèm theo