Thiết kế đô thị

  • Quan điểm và mục tiêu của việc thiết kế đô thị Đăng ngày 08-11-2021 10:27
  • Định hướng Thiết kế đô thị Đăng ngày 08-11-2021 10:26
  • Tổ chức không gian khu trung tâm thành phố Đăng ngày 08-11-2021 10:26
  • Quy hoạch sử dụng đất cho khu trung tâm Đăng ngày 08-11-2021 10:25
  • Mạng lưới giao thông Đăng ngày 08-11-2021 10:25
  • Định hướng các khu vực cửa ngõ Đăng ngày 08-11-2021 10:25
  • Tổ chức không gian quảng trường Đăng ngày 08-11-2021 10:25
  • Tổ chức không gian tại các điểm nhấn đô thị Đăng ngày 08-11-2021 10:25
  • Tổ chức không gian cây xanh Đăng ngày 08-11-2021 10:25
  • Tổ chức không gian mặt nước Đăng ngày 08-11-2021 10:25

Toàn văn thuyết minh Đồ án và phụ lục 

+ Thuyết minh

+ Phụ lục kèm theo