Hạ tầng kỹ thuật đô thị

  • Quản lý chất thải rắn Đăng ngày 19-11-2021 02:05
  • Nghĩa trang Đăng ngày 18-11-2021 13:05
  • Thoát nước thải Đăng ngày 18-11-2021 02:05
  • Cấp nước Đăng ngày 18-11-2021 02:05
  • Thông tin liên lạc Đăng ngày 18-11-2021 02:05
  • Cấp điện và năng lượng Đăng ngày 18-11-2021 02:05
  • Phòng chống thiên tai, thoát nước mặt Đăng ngày 18-11-2021 02:04
  • Dự báo nhu cầu giao thông Đăng ngày 18-11-2021 02:04
  • Giao thông đối nội Đăng ngày 18-11-2021 02:04
  • Giao thông đối ngoại Đăng ngày 18-11-2021 02:04

Toàn văn thuyết minh Đồ án và phụ lục 

+ Thuyết minh

+ Phụ lục kèm theo