Bổ sung đơn giá đền bù
UBND thành phố vừa có văn bản đồng ý theo đề xuất của Sở Tài chính về đơn giá đền bù cho các hạng mục chưa có tại Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, thống nhất bổ sung đơn giá đền bù đối với các hạng mục sau:

Rừng trồng tập trung các loại cây bản địa: Cây Chò, Sao đen, Dầu song nàng, Kiền kiền, cây ươi…:

- Rừng mới trồng dưới 1 năm                          :   9.000.000 đồng/ha.

- Rừng trồng từ trên 1 năm đến dưới 2 năm     : 11.500.000 đồng/ha.

- Rừng trồng từ 2 năm đến dưới 3 năm            : 13.500.000 đồng/ha.
 
- Rừng trồng từ 3 năm đến dưới 4 năm            : 15.000.000 đồng/ha.

- Rừng trồng từ 4 năm trở lên cộng thêm công quản lý bảo vệ mỗi năm:   1.000.000 đồng/ha.

Cây chò, Sao đen, Dầu song nàng, Kiền kiền trồng riêng lẻ:

- Cây giống mới trồng                                  :     3.000 đồng/cây.

- Cây có đường kính từ 1cm đến dưới 2cm     :   10.000 đồng/cây.

- Cây có đường kính từ 2cm đến dưới 5cm     :   30.000 đồng/cây.

- Cây có đường kính từ 5cm đến dưới 10cm   :   70.000 đồng/cây.

- Cây có đường kính từ 10cm đến dưới 20cm : 100.000 đồng/cây.
 
- Cây có đường kính từ 20cm đến dưới 25cm : 150.000 đồng/cây.
 
- Cây từ 25cm trở lên                                   : 200.000 đồng/cây.
 
 Cây ươi trồng riêng lẻ:

- Có quả                                                        : 276.000 đồng/cây.

- Chưa có quả                                                : 204.000 đồng/cây.

- Cây trồng được 1 - 2 năm                             :   90.000 đồng/cây.

- Cây con                                                       :     4.000 đồng/cây.

Cây thầu đâu trồng thành rừng: Theo đơn giá đền bù cây Bạch đàn tại Phụ lục số 03 Quyết đinh 36/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND thành phố.

Giấy dán tường:

- Giấy dán tường Hàn Quốc                            : 60.000đồng/m2.
- Giấy dán tường Trung Quốc                         : 30.000 đồng/m2.
 
UBND thành phố giao các đơn vị có chức năng thực hiện công tác đền bù giải tỏa các dự án có liên quan thực hiện việc áp giá đền bù theo nội dung trên, báo cáo Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND thành phố phê duyệt; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp bổ sung các đơn giá đền bù trên vào dự thảo quy định mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

HỘI AN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT