Phê duyệt Đề án Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công thương thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 tầm nhìn 2030
Đăng ngày 21-08-2017 08:47

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 05  tháng 5 năm 2017 về việc Phê duyệt Đề án  Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công thương thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 tầm nhìn 2030

Theo đó việc quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công thương đáp ứng các yêu cầu sau:

          - Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố, chiến lược phát triển ngành, quy hoạch ngành của Bộ, ngành trung ương; quy hoạch phát triển nguồn nhân lực;

          - Căn cứ thực trạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công thương để nghiên cứu đánh giá, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu nhân lực và cơ sở vật chất ;

          - Giữ ổn định tổ chức hiện nay, chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp các biệt do yêu cầu của thực tiễn;

          - Giữ ổn định biên chế hiện có, đối với các trường hợp thành lập tổ chức sự nghiệp mới, tự cân đối trong tổng số chỉ tiêu biên chế được giao;

          - Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa hoạt động dịch vụ sự nghiệp công.

Nội dung quy hoạch bao gồm:

  • Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc Sở Công thương
  • Các đơn vị sự nghiệp công lập
  • Quy hoạch về tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập
  • Tăng tỷ lệ và đẩy nhanh lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Cơ sở vật chất và trang thiết bị

File đính kèm

Các tin khác