Phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Đăng ngày 17-05-2018 02:32

Ngày 17-5, UBND thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho các đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, xã, phường và các cơ quan tố tụng trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nhằm giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản và điểm mới quan trọng của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi thường đối với các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của người thi hành công vụ, nhằm phòng ngừa, không để xảy ra các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Đồng thời, qua hội nghị, các đại biểu có thể nắm bắt kịp thời những quy định mới để vận dụng trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường (nếu có) đúng quy định pháp luật, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nhận định, việc Quốc hội khóa XIV ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt chính trị và pháp lý, bởi đây là một bước hoàn thiện về mặt thể chế điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đồng thời, thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với việc củng cố, hoàn thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nền công vụ cũng như trách nhiệm của Nhà nước trước công dân. Sự ra đời của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 không chỉ bảo đảm quyền được bồi thường của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại mà còn góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền, bảo đảm dân chủ, bình đẳng và tiến bộ xã hội. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có một ý nghĩa rất lớn đối với bước phát triển của quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền nói chung và công tác xây dựng, thi hành luật nói riêng. Điều này khẳng định quan điểm của Nhà nước “trong một Nhà nước pháp quyền, mọi hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức đều phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã gây ra, cho dù chủ thể đó là ai”. Đồng thời, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước còn thiết lập cơ chế pháp lý minh bạch, khả thi để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, cơ quan tư pháp và cán bộ, công chức trong các cơ quan này; góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp...trong thời gian tới.

Với tính chất và tầm quan trọng của Hội nghị, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc lắng nghe, đồng thời, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, quán triệt, triển khai nội dung, nhất là những điểm mới, cơ bản, quan trọng của luật đến cán bộ, công chức, viên chức, nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; bảo đảm sau ngày luật có hiệu lực thi hành được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi toàn thành phố.

NGÔ HUYỀN