Thực hiện rà soát các dự án có liên quan đến rừng trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 17-10-2018 02:45

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh vừa ký ban hành văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, cụ thể như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát các Quyết định giao rừng cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua để thực hiện quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi, xúc tiến, tái sinh… Trên cơ sở đó, tổ chức cuộc họp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, nếu xét thấy không đúng quy định của pháp luật, phải tham mưu, đề xuất UBND thành phố thu hồi, hủy bỏ trong tháng 10-2018. Trong thời gian, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang rà soát việc giao rừng cho các tổ chức kinh tế, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố tạm thời chưa chi tiền quản lý bảo vệ rừng từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các tổ chức kinh tế.

UBND thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất UBND thành phố cho ý kiến về chủ trương trong việc rà soát diện tích rừng tự nhiên hiện có để đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trước ngày 31-12-2019 theo Khoản 4, Điều 108 của Luật Lâm nghiệp 2017. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát các dự án trên địa bàn thành phố có liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp để hướng dẫn chủ đầu tư các dự án thực hiện đúng quy định của pháp luật về rừng và đất lâm nghiệp.

NGÔ HUYỀN