Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng
Đăng ngày 22-03-2019 03:53

 

Trong 2 ngày 21 và 22-3, đoàn công tác của Trung ương  kiểm tra thực hiện Kết luận số 62-KL/TW và Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị về đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy, quận ủy Cẩm Lệ và một số Hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố.

Kết quả sau 10 năm thực hiện, kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ  Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội  đã được cấp ủy các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc. Từ đó nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Đảng, chính quyền đối với Mặt trận Tổ quốc VN và các đoàn thể chính trị xã hội có những chuyển biến tích cực. Chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống XH được nâng cao; việc chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên được quan tâm. Các hình thức tập  hợp, vận động nhân dân ngày càng đa dạng , phù hợp với đặc điểm, tình hình của thành phố và hướng mạnh về cơ sở. Công tác dân vận của chính quyền các cấp; thể chế hóa cơ chế phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận TQVN và các đoàn thể được tăng cường; phương thức tập hợp, vận động  quần chúng tiếp tục đổi mới, ngày càng đa dạng, sát hơn với từng đối tượng quần chúng . Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng  đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và đã  thể hiện ngày càng rõ nét, đem lại hiệu quả rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận và các đoàn thể phát huy tốt chức năng của mình.

 Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị về Hội quần chúng, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hoạt động của các tổ chức hội ngày càng ổn định, đúng pháp luật; phương pháp quản lý hội được điều chỉnh, đổi mới theo hướng trách nhiệm, kỷ cương hơn. Công tác tuyên truyền, vận động cũng được các cấp hội triển khai thực hiện tích cực, sâu rộng. Nhờ vậy, cán bộ, hội viên đoàn kết, thống nhất  tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào quá trình xây dựng, phát triển và an sinh xã hội của thành phố.

Thay mặt đoàn công tác, Trưởng đoàn Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố trong đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng. Đồng thời nhấn mạnh những yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, thể hiện rõ vai trò của tổ chức Đảng đối với hoạt động Hội, đoàn thể, nhất là công tác góp ý, phản biện đối với các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.

Các ý kiếnkiến nghị của thành phố về ban hành Luật về Hội, thể chế hóa về mặt nhà nước đối với các chủ trương, chính sách về Hội và về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, quy định chức năng nhiệm vụ và đối tượng hoạt động của các hội phù hợp hơn với tình hình mới … được đoàn kiếm tra ghi nhận và phản ảnh đến các cấp có thẩm quyền. 

LÊ HOA