Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lấy ý kiến hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024
Đăng ngày 22-03-2019 10:57

Chiều 22-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội thảo góp ý kiến vào Báo cáo chính trị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, bà Đặng Thị Kim Liên nhận định, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019- 2024, là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống của các tầng lớp nhân dân thành phố. Đại hội được tiến hành trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân thành phố đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, phấn đấu đưa vị thế của Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội của miền Trung và cả nước.

Đây là lần thứ 3 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức lấy ý kiến nhằm xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội, qua đó đã nhận được 60 ý kiến góp ý từ các đơn vị liên quan. Cùng với các ý kiến góp ý tại hội thảo lần này, Ban Thường trực sẽ tổng hợp, làm cơ sở để bổ sung, hoàn thiện báo cáo trước khi trình Đại hội, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 5-2019. Nội dung chính của báo cáo tập trung nêu rõ tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2014-2019, những kết quả đạt được, cũng như hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024.

Đánh giá chung, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; đã xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương của thành phố bằng những giải pháp phù hợp với từng địa phương, từng đối tượng. Qua đó tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024, nêu cao tinh thần: Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chẳc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

NGÔ HUYỀN