UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 4/2019
Đăng ngày 25-04-2019 01:40

Chiều 24-4, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ nhằm thông qua một số nội dung văn bản pháp luật theo Chương trình công tác năm 2019 của UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ

Thực hiện nội dung Thông báo số 117/TB-UBND ngày 9-8-2018 của UBND thành phố về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại buổi họp giải quyết các vướng mắc về các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30-11-2017 của UBND thành phố”. Trên cơ sở ý kiến đề xuất của UBND các quận, huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các đơn vị có liên quan và theo ý kiến thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp, tại phiên họp, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố xuất phát từ nhu cầu thực tế trong công tác đền bù giải tỏa những năm qua, rất nhiều trường hợp không nằm trong quy định hiện hành; do vậy để giải quyết, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản riêng lẻ để xử lý từng trường hợp. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân.

Qua biểu quyết tại phiên họp, UBND thành phố đã thông qua Tờ trình số 91/TTr-STNMT ngày 28-1-2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30-11-2017 của UBND thành phố.

Liên quan đến Tờ trình số 887/TTr-SLĐTBXH ngày 27-3-2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất UBND thành phố ban hành quyết định phân cấp cho UBND các quận, huyện thẩm quyền cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa bàn thảnh phố Đà Nẵng, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho rằng, trong nhiều năm qua, việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các quận, huyện phối hợp hiệu quả, kịp thời, đúng quy định. UBND các quận huyện có kinh nghiệm trong công tác quản lý đối tượng và thẩm định hồ sơ, đồng thời có dữ liệu lưu trữ kết quả thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố. Do vậy, việc phân cấp thẩm quyền cho UBND các quận, huyện liên quan đến lĩnh vực này là phù hợp, cần thiết. Trên cơ sở biểu quyết tại phiên họp, Tờ trình số 887 đã được UBND thành phố thông qua.

Tại phiên họp, UBND thành phố cũng biểu quyết thông qua Tờ trình số 403/TTr-SCT ngày 14-3-2019 của Sở Công Thương về dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 709/TTr-SNN ngày 22-3-2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác xa bờ trên địa bàn thành phố; Tờ trình số 826/TTr-SNN ngày 5-4-2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, hỗ trợ chuyển hoá rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 – 2030.

Về đề xuất của Sở Tài chính xin chủ trương cho phép Sở Du lịch, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà tiếp tục đấu giá cho thuê khai thác các bãi tắm công cộng ven biển theo phương thức đấu giá, UBND thành phố đã biểu quyết thống nhất trình HĐND thành phố xem xét, quyết định.

NGÔ HUYỀN