Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024
Đăng ngày 10-05-2019 01:50

Ngày 10-5, tại Trường Chính trị thành phố, Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài tham dự.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019, đề ra chương trình thống nhất hành động của nhiệm kỳ 2019-2024; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2014-2019; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX; báo cáo kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam (khoá VIII); tổ chức hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên thường trực khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Mục tiêu của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân thành phố; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chương trình Đại hội được phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng