Đặt mục tiêu trên 95% hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình
Đăng ngày 16-05-2019 16:16

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 3016/KH-UBND ngày 10-5-2019, về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (1-6 đến 30-6-2019) và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6-2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và các gia đình quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững, đồng thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố.

Với chủ đề: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm đạt được chỉ tiêu toàn thành phố có trên 95% hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình, thông qua việc tổ chức các hội thảo, hội nghị, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động giao lưu/hội thi về phòng, chống bạo lực gia đình; trình diễn văn nghệ, thời trang; vẽ tranh, thi thể thao gia đình gắn với chủ đề phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng các băng rôn, áp phích treo ở những khu đông dân cư; lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trong sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, ở cộng đồng dân cư; tăng cường thời lượng chuyên mục tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các cơ quan truyền thông của địa phương.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ tình hình thực tế và đặc thù của cơ quan, đơn vị, tổ chức tuyên truyền chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam thông qua các hoạt động thiết thực, hiệu quả theo chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”, trong thời gian từ ngày 14-6 đến hết ngày 28-6-2019.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai có hiệu quả kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan về Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 với các thông điệp truyền thông về gia đình, tuyên truyền giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình qua hệ thống áp phích, panô, cờ phướn trên các tuyến đường của thành phố, các trường học, địa điểm công cộng.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đẩy mạnh các hoạt động thực hiện đề án “Tuyên truyền xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng”. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đẩy mạnh các hoạt động thực hiện đề án Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 theo Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ trong hệ thống các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố đề nghị các cơ quan báo, đài thành phố tăng cường tuyên truyền về chủ đề “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội” và “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”, về hạnh phúc gia đình và các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng thời lượng, tin bài tuyên truyền, trong đó ưu tiên nhũng bài viết về tấm gương điển hình trong xây dựng gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, phê phán những biểu hiện tiêu cực trái với những giá trị truyền thống tốt đẹp trong gia đình.

UBND các quận, huyện có nhiệm vụ vây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (1-6 đến 30-6-2019) và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam tại địa phương năm 2019 gửi Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 28-5-2019. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền đến mọi gia đình về: tình hình bạo lực gia đình; các hình thức và hậu quả của bạo lực gia đình; các biện pháp xử lý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình; các địa chỉ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại địa phương. Tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình cho các cán bộ tại cơ sở; tổ chức biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

THÁI BÌNH