Thông tin về đầu mối trực tiếp tiếp nhận hồ sơ về chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 149/2018/NQ-HĐND
Đăng ngày 27-10-2020 02:35

Nhằm triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, doanh nghiệp vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố, Sở Tài chính ban hành Công văn số 3603/STC-VP ngày 21-10-2020 cung cấp đầu mối trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan đến chính sách này.

Theo đó, chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, là doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tập thể có 100% vốn đầu tư trong nước, vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố được thực hiện theo Nghị quyết số 149/2018/NQ- HĐND ngày 12-7-2018 của HĐND thành phố về quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết số 237/2019/NQ- HĐND ngày 11-7-2019 bổ sung “Dự án hạ ngầm lưới điện trung, hạ thế trong khu đô thị và khu dân cư theo danh mục tuyến đường cụ thể do UBND thành phố phê duyệt” vào danh mục các dự án đươc hỗ trợ lãi suất.

Đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, điện thoại 0236 3891 352. Lãnh đạo phòng phụ trách: ông Phạm Đình Thành Hoàng - Trưởng phòng, điện thoại 0905 552 257, email: hoangpdtl @danang.gov.vn. Chuyên viên tiếp nhận, xử lý: ông Phạm Nguyên Tịnh, điện thoại 0905 005 229, email: tinhpn@danang.gov.vn.

Đầu mối xử lý cấp kinh phí hỗ trợ sau khi UBND thành phố phê duyệt là Sở Tài chính, Phòng Quản lý Ngân sách, điện thoại 0236 3821 460. Lãnh đạo phòng trực tiếp phụ trách: ông Hồ Ngọc Phương - Trưởng phòng, điện thoại 0905 220 202, email: phuonghn@danang. gov. vn. Chuyên viên xử lý: bà Phạm Thị Mai Trang, điện thoại 0905 059 125, email: trangptm@danang.gov.vn.

Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp thành viên và hoạt động trong ngành, lĩnh vực do đơn vị quản lý về chính sách hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND. Nội dung Nghị quyết số 149/2018/NQ- HĐND và biểu mẫu đề nghị hỗ trợ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ www.taichinh.danang.gov.vn (mục Biểu mẫu).

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT