Đề xuất cho Đà Nẵng tự chủ về biên chế nhưng vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật khi triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị
Đăng ngày 26-11-2020 01:46

Sáng 25-11, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm Trưởng đoàn về xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Hiện tại, dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng đã cơ bản hoàn tất và đã được chuyển sang Bộ Tư pháp thẩm định. Trong quá trình xây dựng nội dung cho dự thảo, các đơn vị của thành phố Đà Nẵng đã tích cực tham gia góp ý, đề xuất điều chỉnh các nội dung như: số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, phường; tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại UBND quận, phường; cơ cấu tổ chức UBND phường khi triển khai mô hình chính quyền đô thị…


Toàn cảnh buổi làm việc của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng được xây dựng trên cơ sở đảm bảo vai trò của các cấp ủy Đảng, phát huy trách nhiệm của các cấp chính quyền thành phố, đảm bảo cơ chế giám sát quyền lực khi cấp quận và cấp phường không tổ chức Hội đồng nhân dân. Dự thảo được xây dựng phải phù hợp chủ trương của Đảng, đúng với quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho thành phố tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn trên cơ sở pháp lý, hoạt động hiệu quả; đáp ứng yêu cầu của người dân; tạo điều kiện cho thành phố tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao quá trình xây dựng dự thảo đồng thời yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo các quận tập trung thảo luận, đề xuất các nội dung với Đoàn công tác trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị tiếp tục giữ nguyên mô hình tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP khi triển khai mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng. Đồng thời, đồng ý với đề xuất nên giao thành phố Đà Nẵng quyết định biên chế, hợp đồng của cán bộ, công chức làm việc ở quận, phường phù hợp với tình hình, nhu cầu của từng địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trung Chinh cũng đề nghị Bộ Nội vụ xem xét tổ chức hội thảo giữa thành phố Đà Nẵng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh – 3 đơn vị được chọn thực hiện chính quyền đô thị để cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều hành trước khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Bên cạnh đó, theo Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trung Chinh, cần có quy chế cụ thể về các cuộc họp, quyết định trong từng cuộc họp để đề cao vai trò của người đứng đầu.


Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề xuất Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ ban hành dự thảo Nghị định với quan điểm phân cấp, phân quyền cho Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề xuất Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ ban hành dự thảo Nghị định với quan điểm phân cấp, phân quyền cho Đà Nẵng; giao thành phố được chủ động bố trí số lượng cán bộ, công chức làm việc tại quận, phường và bố trí số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND quận cũng như số lượng cấp phó của các phòng phù hợp với tình hình, nhu cầu của từng đơn vị nhưng vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Quảng, trong dự thảo Nghị định cần nêu rõ UBND các phường, quận khi không tổ chức HĐND cùng cấp thì vẫn phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Bên cạnh đó, việc tổ chức cơ cấu trong UBND quận, phường phải có thành viên của đơn vị Công an và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố vì nhiệm vụ đảm bảo an ninh – quốc phòng vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu…


Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết Bộ Nội vụ sẽ tiếp thu các ý kiến của phía thành phố Đà Nẵng trong buổi làm việc hôm nay như chế độ thủ trưởng, nguyên tắc tập trung dân chủ; cơ cấu tổ chức chính quyền cấp quận, phường; tổ chức cơ quan chuyên môn, biên chế công chức ở cấp quận, phường; đảm bảo quyền lợi cho các cán bộ ở HĐND cấp phường, quận khi triển khai mô hình chính quyền đô thị…. Bộ Nội vụ sẽ hoàn chỉnh dự thảo Nghị định và gửi thành phố Đà Nẵng để lấy ý kiến lần cuối trước khi trình Chính phủ ban hành Nghị định trong tháng 12-2020.

NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT