Nghiêm túc thực hiện các quy định trong hoạt động đấu giá tài sản
Đăng ngày 13-01-2021 10:53

UBND thành phố vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan khi thực hiện đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý cần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg và Kế hoạch Triển khai thi hành Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 2-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành chức năng thực hiện xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, giám sát quá trình tổ chức đấu giá, tham dự cuộc đấu giá, giao tài sản cho người trúng đấu giá, hủy hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với từng cuộc đấu giá; tổ chức thực hiện thí điểm việc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến đối với tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất hoặc tài sản thuộc sở hữu nhà nước gắn liền vói quyền sử dụng đất có giá trị lớn.

Các cơ quan, đơn vị khi thực hiện đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý có trách nhiệm phối hợp, thông tin cho Sở Tư pháp các vụ việc đấu giá trên địa bàn thành phố, nhất là các vụ việc đấu giá do các tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thực hiện tại địa phương. Các cơ quan, ban, ngành chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc kịp thời thông tin cho Sở Tư pháp về các vụ việc đấu giá tại địa phương.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ động, tăng cường các đoàn theo dõi, giám sát trực tiếp, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá tài sản, nhất là việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất và xử lý vi phạm.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT