Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Đăng ngày 07-10-2022 06:24

Ngày 5-10, UBND thành phố ban hành Công văn số 5425/UBND-TTTP giao các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của thành phố, UBND các quận, huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy các kết quả đạt được của Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021, tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các tài liệu tuyên truyền của Đề án (sách, tờ, gấp); chú trọng công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

UBND thành phố yêu cầu, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng phải được triển khai bằng các hình thức đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với nội dung và từng đối tượng, địa bàn; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Đẩy mạng ứng dụng Công nghệ thông tin gắn với thực hiện chuyển đổi số; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đông dân cư; qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Đồng thời, tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề về phòng, chống tham nhũng, các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng đạo đức liêm chính; có cơ chế khen thưởng, khuyến khích, động viên lặp thời các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, đem lại hiệu quả cao trong công tác này. Hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng tập trung cao điểm trong dịp Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9-11) và kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng (9-12).

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác