Quyết liệt thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
Đăng ngày 30-03-2023 15:37, Lượt xem: 190

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 1342/UBND-CATP ngày 23-3-2023 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến 2023 (Đề án 06/CP).

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 3-3-2023 của UBND thành phố. Khẩn trương khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Xác định việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn thành phố là của cả hệ thống chính trị. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tăng cường vai trò của người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính trong triển khai Đề án 06/CP bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06/CP năm 2023 trong đó nêu rõ lộ trình thực hiện cụ thể các nhiệm vụ và gửi về Công an thành phố - Cơ quan thường trực để tổng hợp, theo dõi; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai nhiệm vụ, ưu tiên, tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ triển khai Đề án 06/CP.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Công an thành phố và các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin để phục vụ kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai việc cấp tài khoản đăng nhập, sử dụng Cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ cung cấp dịch vụ công, báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND thành phố qua Công an thành phố trong báo cáo định kỳ hàng tháng. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm nghiên cứu, có giải pháp cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, các giao dịch điện tử.

UBND thành phố cũng giao các đơn vị: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, Bảo hiểm xã hội thành phố căn cứ theo hướng dẫn của Bộ, ngành chủ quản, thực hiện công bố các thủ tục hành chính theo quy định, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân có thẩm quyền được giao tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21-12-2022 của Chính phủ về quy trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính sau khi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Sở Y tế có trách nhiệm tiếp tục triển khai hướng dẫn các cơ sở y tế cập nhật, chuyển dữ liệu giấy khám sức khỏe qua hệ thống của Bảo hiểm xã hội để thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe. Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch theo quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng căn cứ theo hướng dẫn của Bộ chủ quản, phối hợp với Công an thành phố khẩn trương thu thập, số hóa các dữ liệu chuyên ngành (dữ liệu người có công, đất ở, nhà ở). Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức viên chức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành tiến hành thực hiện rà soát, đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ chậm tiến độ trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu; trong đó tập trung vào các cơ sở dữ liệu, gồm: Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính; Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập; Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và Công nghệ; Cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất các chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến như: miễn, giảm phí, lệ phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Công an thành phố có nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo công an cấp cơ sở đẩy mạnh việc làm sạch cơ sở dữ liệu dân cư, tăng cường công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân lưu động, định danh điện tử, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực lưu trú, tuyên truyền, khuyến khích người dân thực hiện cấp căn cước công dân bằng hình thức trực tuyến, niêm yết hướng dẫn tại bộ phận tiếp công dân làm thủ tục cấp căn cước công dân.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, định kỳ (trước ngày 15 hàng tháng) hoặc đột xuất khi có yêu cầu báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP về Chủ tịch UBND thành phố, trong đó nêu rõ số liệu thực hiện dịch vụ công theo Đề án 06/CP, các văn bản ban hành, triển khai trong tháng để theo dõi chỉ đạo.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác