Văn phòng UBND thành phố
Thông tin về Văn phòng UBND

* Liên lạc:
- Địa chỉ: Tầng 1, 2, 3 Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: (0236) 3821293
- Fax: (0236) 3825321

* Lãnh đạo: 

Họ và tên Chức vụ ĐT cơ quan Địa chỉ E-mail
Đoàn Ngọc Hùng Anh Chánh Văn phòng 08051169  
Hoàng Sơn Trà Phó Chánh Văn phòng   trahs@danang.gov.vn
Nguyễn Hà Nam Phó Chánh Văn phòng   namnh2@danang.gov.vn

* Chức năng:

- Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng là bộ máy làm việc của UBND thành phố, có chức năng phục vụ sự quản lý tập trung thống nhất, sự chỉ đạo điều hành mọi mặt công tác của Thường trực UBND thành phố.

 * Nhiệm vụ:

- Tổ chức công tác thông tin và xử lý thông tin bảo đảm phản ảnh được thường xuyên, kịp thời, chính xác tình hình các mặt công tác trong thành phố, phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo và chỉ đạo của Thường trực UBND thành phố. 

- Xây dựng chương trình làm việc của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố và giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý việc thực hiện chương trình đó; lập lịch công tác cho thường trực UBND, giúp UBND làm việc theo chương trình; quản lý các kỳ sinh hoạt của UBND. 

- Giúp Thường trực UBND thành phố trong việc phối hợp các ngành của thành phố chuẩn bị các vấn đề để UBND xem xét, quyết định kịp thời, chính xác và theo đúng thể chế của Nhà nước xem xét các quyết định và các biện pháp của UBND cấp dưới, phát hiện và đề nghị UBND thành phố uốn nắn kịp thời những vấn đề chưa phù hợp với chủ trương, chính sách chung của Đảng và Nhà nước, quyết định, chỉ thị của thành phố. 

- Tổ chức truyền đạt các quyết định của UBND thành phố cho các ngành, các cấp và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp trong việc thực hiện các quyết định đó. 

- Giúp UBND thành phố bảo đảm mối quan hệ giữa UBND thành phố và các đoàn thể nhân dân trong thành; tổ chức việc tiếp nhận và giải quyết các việc khiếu nại, tố cáo của nhân dân. 

- Giúp UBND thành phố quản lý công tác văn thư, hành chính, lưu trữ hồ sơ của UBND thành phố và hướng dẫn các ngành trong thành phố và các quận, huyện về công tác văn thư, hành chính và lưu trữ thống nhất theo đúng nguyên tắc, chế độ của Nhà nước (bao gồm cả chế độ bảo mật công văn giấy tờ); quản lý tài sản, cán bộ, nhân viên và đời sống vật chất của cán bộ và công nhân, viên chức Văn phòng UBND thành phố.

- Bảo đảm các điều kiện vật chất cho bộ máy của UBND thành phố hoạt động bình thường (sắp xếp nơi làm việc, tổ chức bộ máy, tổ chức các cuộc hội nghị do UBND thành phố triệu tập).