Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất

Địa chỉ: Tầng 30, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3830017/ Fax: 236. 3830015

Website: http://www.iza.danang.gov.vn/ . Email: diepza@danang.gov.vn.

Chức năng nhiệm vụ

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chình công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về lĩnh vực có liên quan.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân; có con dấu mang hình quốc huy và tài khoản riêng; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.

Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Trưởng ban:

Ông Phạm Việt Hùng

- Điện thoại: 236. 3822233

- Email: hungpv5@danang.gov.vn 

hó Trưởng ban:

1. Ông Trần Văn Biên

- Điện thoại: 236. 3830016

- Email: bientv@danang.gov.vn

2. Ông Lê Hoàng Đức

- Điện thoại: 236. 3868995

- Email: duclh@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên  môn

TT

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

236. 3830015

2

Phòng Kế hoạch tổng hợp

236. 3810423

3

Phòng Quản lý đầu tư

236. 3810422

4

Phòng Quản lý doanh nghiệp

236. 3830673

5

Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường  

236. 3849133

6

Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng

236. 3849133

7

Phòng Quản lý lao động

236. 3810653

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Quản lý khu công nghiệp & chế xuất:

1. Trung tâm giới thiệu việc làm Khu công nghiệp

Địa chỉ: Đường số 2 Khu công nghiệp Hoà Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 
Điện thoại: 236. 6270378

Website: www.vieclamkcn.com.vn.

2. Công ty phát triển và khai thác hạ tầng khu Công nghiệp Đà Nẵng

Địa chỉ: 58 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, Đà Nẵng 

Điện thoại: 236. 3886159/ Fax: 236. 3886157

Website: https://danang.eregulations.org/. Email: daizico@dng.vnn.vn