Sở Công Thương

Địa chỉ : Tầng 19, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : 236. 3895300 /   Fax: 236. 3889540 

Website:  http://www.socongthuong.danang.gov.vn/.

Email : sct@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí (nếu có); hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; thương mại biên giới (nếu có); quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Đà Nẵng đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Giám đốc Sở: LÊ THỊ KIM PHƯƠNG

Điện thoại: (0236).3895297; Email: phuongltk@danang.gov.vn

2. Phó Giám đốc: NGUYỄN THỊ THUÝ MAI

Điện thoại: (0236).3894648 - 0905.272.249; Email: maintt1@danang.gov.vn

3. Phó giám đốc: NGUYỄN HỮU HẠNH

Điện thoại: 0905.127.005 - (0236)3822548; Email: hanhnh1@danang.gov.vn

4. Phó Giám Đốc: NGUYỄN VĂN TRỪ

Điện thoại: (0236)3 863255

Email: trunv@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên môn:

TT

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

236. 3822548

2

Thanh tra Sở

236. 3822103

3

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

236. 3821020

4

Phòng Quản lý Công nghiệp

236. 3898277

5

Phòng Quản lý năng lượng

236. 3896668

6

Phòng Quản lý Thương mại

236. 3822525

7

Phòng Quản lý kỹ thuật an toàn - môi truờng

236. 3834310

8

Phòng Quản lý xuất nhập khẩu        

236. 3895700

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Công Thương:

1. TRUNG TÂM VỀ CÁC VẤN ĐỀ WTO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC:

Điện thoại: (0236)3822525; Email: danangwtocenter@danang.gov.vn

- Giám đốc trung tâm:

2. TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

- Giám đốc: LÊ THANH HẠ

Điện thoại: 0913.413.094 - (0236)3889475; Email: halt5@danang.gov.vn

- Phó Giám đốc: BÙI VĂN MINH

Điện thoại: 0903.575.596 - (0236)3889285; Email: minhbv@danang.gov.vn

- Phó Giám đốc: NGUYỄN HỮU BÌNH

Điện thoại: 0979642777 - (0236)3896571; Email: binhnh1@danang.gov.vn

Chức năng: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng có chức năng cung cấp các dịch vụ công và các dịch vụ khác trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại.

3. CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CHỢ ĐÀ NẴNG

- Giám đốc: ĐÀM VĂN TẨU

Điện thoại: 0914.028.882 - (0236)3699296; Email: taudv@danang.gov.vn

- Phó Giám đốc: LÊ THÀNH CHUNG

Điện thoại: 0903.520.005 - (0236)3501954; Email: chunglt@danang.gov.vn

- Phó Giám đốc: MAI PHƯỚC BA

Điện thoại: 0913.499.708 (0236)3501953; Email: bamp@danang.gov.vn

Chức năng : Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, là đơn vị đầu mối có chức năng quản lý và đầu tư đối với các hoạt động của các chợ hạng 1 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (trừ các chợ đã giao cho UBND quận quản lý), tổ chức kinh doanh các dịch vụ tại chợ và thực hiện các quy hoạch, chính sách phát triển chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT